Avís legal

DATS IDENTIFICATIUS DEL TITULAR DEL WEB

En compliment del deure d’informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Albert Manera , amb CIF B60632783, en endavant El Camaleó So SL , en qualitat de titular del web www,elcamaleonsonido.com , amb adreça al c/ València 706-708 local, codi postal 08018 de Barcelona, ​​adreça de correu electrònic elcamaleonsonido@gmail.com i telèfon +34 93 308 88 86 , procediu a comunicar-vos la informació que conforma i regula les condicions d’ús d’aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la web que és publicat sota el domini www.elcamaleonsonido.com , assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de www,elcamaleonsonido.com atorga la condició d’ Usuari de www,elcamaleonsonido.com , sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cada una de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’ Usuari no està conforme amb elles, s’abstindrà d’utilitzar www.elcamaleonsonido.com . Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel qual la versió publicada per El Camaleon So SL pot ser diferent en cada moment en què l’ Usuari accedi al Portal. Per tant, l’ Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cada una de les ocasions que accediu a www.elcamaleonsonido.com .

A través de www.elcamaleonsonido.com , El Camaleon Sonido SL facilita a l’ Usuari l’accés i utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’Internet pel Camaleó Sonido SL o per tercers autoritzats.

L’ Usuari està obligat i es compromet a utilitzar www.elcamaleonsonido.com i els continguts conforme a la legislació vigent, l’Avís Legal i qualsevol altre avis o instrucció que es posin en coneixement, ja sigui per mitjà d’aquest mateix Avís Legal oa qualsevol lloc dels continguts que conformen www,elcamaleonsonido.com , com són les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptats. En aquests termes, l’ Usuari s’obliga i compromet a NO emprar qualsevol dels continguts amb fins i efectes il·lícits, prohibits a l’Avís Legal o per la legislació vigent, contrari als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin fer malament, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts magatzemats a qualsevol equip informàtic propi o contractats per El Camaleon So SL , d’un altre USUARI o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’ Usuari s’obliga i compromet a no transmitir, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material que forme part de www.elcamaleonsonido.com , com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari, logos, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis de fons, o qualsevol altre material al qual tingués accés a la seva condició d’ Usuari de www.elcamaleonsonido.com , sense que aquesta enumeració tingui caràcter restringit. Així mateix, d’acord amb tot plegat, l’ Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte que tingui autorització escrita i explícita del Camaleó So SL , que és titular d’aquests drets, o bé que estigui legalment permès .
  • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d’ El Camaleon Sonido SL o dels seus titulars, dels emprempts i/o identificadors digitals, marques d’aigua o qualsevol altre medi tècnic establerts pel seu reconeixement.

L’ Usuari s’abstindrà d’obtenir i d’intentar accedir als continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició per aquesta finalitat, o s’hagin indicat per aquest fi pàgines web on es troben els Continguts, o en general, els que s’empren habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no provoquin cap risc de dany o inutilització del web www.elcamaleonsonido.com , i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a www,elcamaleonsonido.com són propietat d’ El Camaleon Sonido SL o si no pot ser, dels seus respectius propietaris, sense que pugui comprendre’s en cap cas que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts doni a l’ Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin comprendre cedits a l’ Usuari , com tampoc cap dret d’explotació que existixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual del Camaleon So SL , o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són de titularitat del Camaleó Son SL o de tercers a qui se’n ls hagi autoritzat el seu ús, a qui correspon lexercici exclusiu dels drets dexplotació dels mateixos en qualsevol manera, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. L’ús no autoritzat de la informació contenida en aquesta Web, així com la lesió dels drets de la Propietat Intelectual o Industrial del Camaleon So SL o de tercers inclosos a www,elcamaleonsonido.com que hagin cedit continguts donarà lloc als responsabilitats legalment establerts.

DISPONIBILITAT DE WWW,ELCAMALEONSONIDO.COM

El Camaleon So SL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a www,elcamaleonsonido.com , als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà esfuerzos, per intentar evitar-los, arreglar-los o actualitzar-los. Per tant, El Camaleon So SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts a l’ Usuari provocats per errades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

El Camaleon So SL exclueix, excepte les contemplades a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin de la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de www.elcamaleonsonido.com i dels Continguts, a l’incompliment de l’expectativa d’utilitat que l’ USUARI hagués pogut atribuir a www,elcamaleonsonido.com i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareguin en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’ Usuari sobre l’existència d’altres Web que tenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

El Camaleon So SL no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades, del funcionament o ús dels Hiperenllaços ni del resultat dels mateixos, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin provocar alteracions al sistema informàtic (hardware i programari), els documents o els fitxers de l’ Usuari , excluent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’ Usuari per aquest motiu.

L’accés a www,elcamaleonsonido.com no implica l’obligació per part del Camaleon So SL de controlar l’absència de virus, cucs informàtics o qualsevol altre element informàtic danyat. Correspon a l’ Usuari , en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyats, pel que El Camaleon Sonido SL no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es produeixin durant la prestació del servei de www,elcamaleonsonido.com , ni dels possibles danys que puguin donar-se al sistema informàtic de l’ Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l ordinador de l’ Usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació del servei de www,elcamaleonsonido.com i dels Continguts té, en principi, una durada indefinida. Tanmateix, El Camaleon So SL , qi/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan sigui possible, El Camaleon So SL advertirà prèviament l’acabament o suspensió de www.elcamaleonsonido.com .

QUALITAT DE WWW,ELCAMALEONSONIDO.COM

El Camaleon Sonido SL fa èmfasi, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts . La informació de les pàgines d’aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, ofereixen o tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El Camaleon So SL exclueix de tota responsabilitat per les decisions que l’ Usuari pugui prendre basant-se en aquesta informació, així com per les possibles errades tipogràfiques que puguin tenir els documents i gràfics de www.elcamaleonsonido.com . La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avis del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part del Camaleon So SL a l’ Usuari efectuades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions que es plantegin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervinguin se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona , renunciant de forma expressa a qualsevol fur o jurisdicció que li pugui correspondre.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal és regeix per la normativa espanyola vigent.

 

Desplaça cap amunt